Voorgenomen kap wilgen langs Ankie Verbeek Ohrlaan

Bericht van Groene Boog / RWS:

In verband met de aanleg van het project A16 Rotterdam zijn vorig jaar bomen gekapt in het Schiebroeksepark. Voor een aantal bewoners en betrokkenen kwam deze ingreep onverwacht en riep veel vragen op. Om die reden willen we u graag tijdig informeren over het volgende.

In de eindsituatie van het project rijdt het verkeer op de Ankie Verbeek-Ohrlaan óver de A16 heen ter hoogte van de toekomstige kruising. Dit betekent dat de Ankie Verbeek-Ohrlaan tussen de kruising met de Hazelaarweg en de A16 op een talud wordt gerealiseerd. Aan de onderzijde van dit talud wordt een onderhoudspad aangelegd ten behoeve van het onderhoud van de waterpartij aan de westzijde van de Ankie Verbeek-Ohrlaan. Daarnaast wordt als onderdeel van het A16 project een duiker gerealiseerd, die de watergangen aan de oost- en westzijde van de Ankie Verbeek-Ohrlaan verbindt. Voor de aanleg van het onderhoudspad, de nieuwe duiker en voor het talud van de nieuwe, hoger liggende AVO-laan en naastliggend fietspad, is het noodzakelijk om een drietal wilgen aan de westzijde van de AVO-laan te kappen en een rietveld te verwijderen. Zie de rode kaders in het plaatje hieronder.

Tot op heden hebben we de kap uitgesteld om de bomen lang als mogelijk te kunnen laten staan. De kap is nu echter wel noodzakelijk geworden aangezien we binnenkort starten met de aanleg van de hiervoor genoemde duiker en het aanbrengen van het talud/ voorbelasting voor de toekomstige Ankie Verbeek Ohrlaan.

De wilgen bestaan uit meerdere stammen die vanaf maaiveld gebost naar boven komen. De stammen hebben een maximale omtrek van ca. 20 cm. Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat de ecologische waarde van deze wilgen en het rietveld beperkt is. Op korte termijn zal hiervoor een omgevingsvergunning (kapvergunning) worden aangevraagd. In overleg met gemeente Rotterdam wordt nu gekeken naar een passende locatie voor het aanplanten van nieuwe bomen in de directe omgeving ter compensatie van deze ingreep.

Tijdens de digitale buurtbijeenkomsten op 25 mei en 1 juni is dit ook al mondeling toegelicht. Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u zich altijd wenden tot Frank van Ginderen, omgevingsadviseur van De Groene Boog (06- 5022 3906, frank.vanginderen@groeneboog.nl).