Ernstige zorgen om slechte communicatie rond afsluitingen Kleiweg-Uitweg

vinden dat de communicatie over de geplande werkzaamheden veel beter moet. We vinden dat er door de gemeente erg laconiek gereageerd wordt op potentieel chaos veroorzakende wegafsluitingen, temeer daar de eerste 2 weken (2e helft augustus) overlap is met de werkzaamheden  aan de Straatweg. Daarom is er een brandbrief naar B & W en alle raadsleden gegaan. Zie hieronder:

 

Brandbrief
College van Burgemeester en Wethouders
Rotterdam                                                                                                                                               Rotterdam, 16 juli 2019

Bewoners!HiS (een samenwerkingsverband van de bewonersorganisaties in Hillegersberg-Schiebroek) maakt zich ernstige zorgen over de communicatie en informatie rond en de gevolgen van de komende werkzaamheden op de kruising Uitweg en de Kleiweg.
Deze werkzaamheden zullen namelijk niet alleen ingrijpende gevolgen voor de bewoners van het Kleiwegkwartier hebben, maar hebben hun weerslag op de totale verkeersafwikkeling in het grootste deel van het gebied Hillegersberg-Schiebroek: door deze werkzaamheden, die noodzakelijk zijn, maar door hun complexiteit ook een groot tijdsbeslag vragen, zal één van de twee zuidelijke toe-/uitgangswegen van/naar de wijk Schiebroek maar liefst anderhalf jaar zijn afgesloten.

In zuidelijke richting (richting stad) kunnen automobilisten vanuit Schiebroek nog slechts gebruik maken van de route Melanchtonweg-G.K. van Hogendorpweg-Schieplein. Deze route is thans al regelmatig en zeker tijdens de spitsuren aan filevorming onderhevig. Tijdens delen van de dag duurt het nu al regelmatig 15 minuten of langer voordat men vanuit Schiebroek het Schieplein heeft bereikt.
Door de verkeersintensiteit van het kruispunt Uitweg/Kleiweg/Rozenlaan op te tellen bij die van de reeds bestaande intensiteit op de G.K. van Hogendorpweg valt onzes inziens de te verwachten verkeersdruk op deze omleidingsroute van tevoren te berekenen, maar ook zonder die rekensom begrijpen vele bewoners uit Hillegersberg-Schiebroek nu al wat hun te wachten staat.

Daarom zal een deel van het verkeer in zuidelijke richting ongetwijfeld van de omleidingsroute: Argonautenweg-Bergse Dorpsstraat-Straatweg gebruik gaan maken. Aan de Straatweg zijn echter momenteel ook werkzaamheden waardoor het verkeer daar aan een zijde afgesloten is.
We zijn ronduit onthutst door het feit dat die werkzaamheden gedurende de eerste weken een overlap hebben met die aan de kruising Kleiweg/Uitweg. Dit is een zeker recept voor complete chaos voor de bereikbaarheid van het gebied Hillegersberg-Schiebroek vanuit de stad.

Maar er zijn meer obstakels: gedurende de tijd dat deze werkzaamheden duren zal ook de ontmanteling van de NAM-locatie langs de G.K. van Hogendorpweg voortgang vinden. Daarbij zal ook sprake zijn van afvoer van te saneren vervuilde grond. In het meest ongunstige geval kan dit leiden tot vele tientallen vrachtwagenbewegingen per dag. Dit zal, zeker gecombineerd met werkverkeer gerelateerd aan de werkzaamheden voor aanleg van de A16 Rotterdam, evenmin bijdragen aan verlichting van de verkeersdruk op het wegennet rondom Hillegersberg-Schiebroek.

Zoals gebruikelijk bij kleinere projecten informeert de aannemer alleen direct omwonenden en ondernemers van de Kleiweg. Maar het effect van deze afsluitingen treft zoals hierboven is geschetst het hele gebied Hillegersberg-Schiebroek. Communicatie en vooral het vooraf informeren van alle bewoners in dit gebied is in onze optiek daarom de verantwoordelijkheid van de gemeente en niet die van de aannemer!
Dat geldt onzes inziens evenzeer voor het treffen van aanvullende verkeersmaatregelen op de omleidingsroute(s) teneinde de te verwachten verkeershinder en overlast zo veel als mogelijk te beperken.
Helaas hebben we moeten constateren dat vanuit Stadsontwikkeling hierop tamelijk laconiek gereageerd wordt en dat er ten aanzien van mogelijke maatregelen om de gevolgen van de toegenomen verkeersdruk te verminderen een zeer afwachtende houding wordt aangenomen.

Ook maken wij ons zorgen over het feit dat een groot deel van het Kleiwegkwartier gedurende langere tijd geheel verstoken is van openbaar vervoer. Vanuit Schiebroek wordt het NS-station Noord met O.V. praktisch onbereikbaar. Inwoners die als gevolg van de voorspelbare verkeersdrukte uitwijken naar het O.V. worden in de spitsuren geconfronteerd met nu al overvolle metro’s op lijn E, nog afgezien van volstrekt onvoldoende parkeergelegenheid, zowel voor auto’s als voor fietsen, bij de metrostations Melanchtonweg en Meijersplein.

Samengevat zijn wij van mening dat de gevolgen voor de verkeersafwikkeling in Hillegersberg-Schiebroek als gevolg van deze werkzaamheden door Stadsontwikkeling schromelijk onderschat worden en dat de verantwoordelijkheid voor de communicatie en te treffen maatregelen wordt afgewenteld op de aannemer van de werkzaamheden.

Wij verwachten van de gemeente:

1) Dat zij de regie neemt ten aanzien van de gevolgen van de werkzaamheden voor het verkeer in het gehele gebied en een (ambtelijk) aanspreekpunt voor bewoners/belanghebbenden initieert.

2) Dat duidelijke informatie verstrekt wordt naar alle bewoners van Hillegersberg-Schiebroek over de verkeersafsluitingen en de te nemen verkeersmaatregelen.

3) Te komen met een reeks van maatregelen om de negatieve gevolgen van deze afsluiting zo veel mogelijk te beperken en daarbij tevens aandacht te schenken aan de effecten van deze afsluiting voor het openbaar vervoer.

(Suggestie: extra trams op lijn 25, ev. beperkt tot Schiebroek-CS en/of inzet elektrische Golfcarts tussen Station Noord en metro Melanchtonweg via Kleiweg en Allanpad).

Hoogachtend, Bewoners!HiS, i.o.

Samenwerkende Bewonersorganisaties Leven in Schiebroek

Bewonersorganisatie 110-Morgen

Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier

Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s Belang

Bewonersorganisatie InHillegersberg