Oprichting Vrije School in Park16hoven

Begin 2018 is Nathalie van Gils het ouderinitiatief ‘Een vrijeschool in Park 16Hoven’ gestart. Nu is daar heel goed nieuws over. Er is een bestuur gevonden dat het aandurft om een reguliere school met vrijeschool elementen te openen in de wijk Park 16Hoven. Op dit moment zijn de voorbereidingen in gang om in januari 2019 daadwerkelijk de deuren te openen.

Begin dit jaar startte Nathalie van Gils het ouderinitiatief ‘Een Vrijeschool in Park 16Hoven’. Binnen zeer korte tijd ondertekenden meer dan honderd ouders haar petitie voor een Vrijeschool. Ouders gaven aan een tweede basisschool in de wijk te willen en daarmee een keuze te hebben in een breder onderwijsaanbod. De meerderheid van ouders gaf aan, graag een duurzame school te willen, gericht op de totale ontwikkeling van het kind en minder gericht op prestatie.

De roep van deze ouders wordt beantwoord. In januari 2019 openen de deuren van basisschool De Stern. De school van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam vestigt zich aan de Xerxesweg in een tijdelijk onderkomen, waar zij onderwijs en naschoolse opvang verzorgen voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. De naschoolse opvang is in handen van kinderdagverblijf In de Wolken. Ondertussen werkt de gemeente aan permanente huisvesting binnen de wijk zodat De Stern kan groeien tot een volwaardig kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Basisschool De Stern biedt christelijk onderwijs geïnspireerd door de didactiek en pedagogiek vanuit het vernieuwende onderwijs. Zo zal bijvoorbeeld de verhaallijn en verschillende vakken vanuit de Vrijeschool en de materialen vanuit het Montessori onderwijs terug te vinden zijn binnen het onderwijs van De Stern. Ook de 21e-eeuwse vaardigheden krijgen aandacht; internet en computers zijn niet meer weg te denken en verdienen een plek in het onderwijs. Door de inzet van diverse werkvormen leren de leerlingen doorzetten en kritisch denken en behalen daardoor steeds betere resultaten.

De school onderscheidt zich van andere reguliere basisscholen door te leren vanuit de beleving. Kinderen leren er vanuit hoofd, handen en hart. De leerstof wordt niet abstract, maar beeldend aangeboden, de fantasie wordt geprikkeld. Leerstof wordt ‘leef’ stof. Naast het aanbod van reguliere vakken zoals taal en rekenen, is er ruimte voor bewegen, kunst, cultuur en natuur. Onder leiding van de enthousiaste en gedreven directeur Sandra Nederlof zal er samen met het team en de ouders een veilige, vertrouwde maar dynamische omgeving gecreëerd worden waar kinderen uitgedaagd worden om de wereld te onderzoeken.

 

Het kindcentrum verzorgt in de aanloop naar de opening na de kerstvakantie, verschillende informatiebijeenkomsten. Op www.kc-destern.nl kun je terecht voor meer informatie over de school en de geplande activiteiten.